Talambuhay ni dating pangulong elpidio quirino google music mobile site not updating

Posted by / 19-Apr-2015 21:06

Philippine Judicial Academy Ang Philippine Judicial Academy (PHILJA) ay ang paaralan kung saan sinasanay ang mga mahistrado, hukom, kawani, abogado, at iba pang nagnanais maging bahagi ng Hudikatura.

Pagpapasyahan ng mga korte ng Hudikatura kung napagkait o nalabag ang legal na karapatan ng isang partido, at maaari itong gumawa ng mga hakbang upang maibalik ang karapatang ito sa mananalo sa kaso.

May tinatamasang pagsasarili ang Hudikatura sa aspekto ng pananalapi.

Hindi maaaring bawasan ng Lehislatura ang pondo nito nang mas mababa sa pondo nito noong nakaraang taon (Artikulo VIII, Seksyon 3).

Mga Batas at Pamamaraan Ang inamyendahang Rules of Court of the Philippines at ang Rules and Regulations na iniisyu ng Korte Suprema ang nagtatakda ng mga susunding tuntunin at pamamaraan ng Hudikatura.

Paghirang sa Hudikatura Sa bisa ng Artikulo VIII, Seksiyon 8, ang paghirang sa mga miyembro ng Hudikatura ay ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas.

talambuhay ni dating pangulong elpidio quirino-17talambuhay ni dating pangulong elpidio quirino-36talambuhay ni dating pangulong elpidio quirino-30

Pumipili siya batay sa listahang isinumite ng Judicial and Bar Council na nasa ilalim ng pamamahala ng Korte Suprema.

One thought on “talambuhay ni dating pangulong elpidio quirino”